Thursday, February 19, 2009

一張紙

出生一張紙,開始一輩子;
畢業一張紙,奮鬥一輩子;
婚姻一張紙,折磨一輩子;
做官一張紙,鬥爭一輩子;
金錢一張紙,辛苦一輩子;
榮譽一張紙,虛名一輩子;
看病一張紙,痛苦一輩子;
悼詞一張紙,了結一輩子;
淡化這些紙,明白一輩子;
忘了這些紙,快樂一輩子! 

 ^^

No comments: